Over het netwerk

Doelstellingen

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van in COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de eerste lijn in de regio Uden, Veghel, Oss, het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het netwerk houdt zich bezig met afstemming en optimalisatie van de fysiotherapeutische zorg voor COPD patiënten. Alle netwerkleden zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en hebben geaccrediteerde bij- en nascholing gevolgd op het gebied van COPD. Zij komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rondom COPD te bespreken. Daarnaast onderhouden zij goede contacten met de longartsen, huisartsen en longverpleegkundigen.

Missie

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van in COPD gespecialiseerde  fysiotherapeuten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven in Uden.

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten waarbij landelijke richtlijnen en  evidence-based  handelen de leidraad vormen.

De kwaliteit binnen het netwerk wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, praktijkvoering, scholing en verantwoording (vastleggen van resultaten) op het gebied van COPD.
Het professioneel statuut Fysiotherapie wordt als basis beschouwd.

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale COPD-zorgketen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten. De patiënt met zijn gerichte hulpvraag staat daarbij centraal, waarbij de zorg in principe wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de fysieke capaciteit, de fysieke activiteit en het behouden of vergroten van de maatschappelijke participatie.

Visie

Het COPD-netwerk FysUVO wil het erkende netwerk zijn voor hoge kwalitatieve fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten in het werkgebied van ziekenhuis Bernhoven in Uden.

De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie binnen de COPD-zorgketen voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars.

Het netwerk bereikt dit door continu te werken aan verbetering van onze zorgverlening op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid.
We maken daarbij gebruik van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten. Kwaliteit en uniformiteit in behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten staan voorop. Het netwerk streeft er naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraars als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg van patiënten met COPD in de regio Uden, Veghel en Oss.

Eerstelijnszorg

Door voldoende spreiding van onze fysiotherapeuten binnen de regio Uden, Veghel  en Oss beschikken wij over eerstelijns zorg dichtbij de patiënt.

Algemene voorwaarden

Eisen die wij stellen aan onze leden:

  • Onze netwerkleden staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) of zijn lid van het Keurmerk Fysiotherapie
  • Netwerkleden werken volgens de richtlijn COPD van het KNGF
  • Netwerkleden voeren een transparante verslaglegging en registratie
  • Netwerkleden leveren een bijdrage aan het garanderen van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door het volgen van scholing en het verder ontwikkelen van kennis.
  • De praktijk waar het geregistreerde netwerklid werkzaam is, is uitgerust met de benodigde trainingsapparatuur en voldoet aan de praktijkeisen gesteld door het KNGF.